Ναυτιλιακά έγγραφα:

 

1)      Έγγραφο εθνικότητας

2)      Πιστοποιητικό καταμέτρησης

3)      Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου

4)      Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

5)      Πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης μικρού Ε/Γ πλοίου (Π.Γ.Ε.)

6)      Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

7)      Πιστοποιητικό πυροσβεστήρων

8)      Πιστοποιητικό πνευστής σωσιβίου σχεδίας

9)      Πιστοποιητικό 406 MHz EPIRB ANNUAL TEST REPORT

10)   Σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ραδιοεξοπλισμού GMDSS

11)   Βεβαίωση ασφάλισης

12)   Δίπλωμα κυβερνήτη και 2ο δίπλωμα ή υπεύθυνη δήλωση

13)   Κατάσταση πληρώματος – επιβατών (CREW LIST)

14)   Ναυλοσύμφωνο